Vědci proti strachu a lhostejnosti

Čeští vědci se stavějí proti nárůstu xenofobie a extremismu ve společnosti. Přetiskujeme výzvu, kterou již podepsalo na pět stovek akademických pracovníků.

Jsme vědci a vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů, lidé, jejichž základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací. Jsme znepokojeni prudkým nárůstem xenofobních nálad ve společnosti a aktivitou extremistických skupin, které nemají dostatečnou protiváhu. Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí, které nám v souvislosti s imigrační krizí hrozí. Toto téma musí být předmětem diskuze, ta však musí být vedena s chladnou hlavou a na základě faktů.

Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií.

Cílem této výzvy není zlehčovat skutečná rizika plynoucí z imigrace. Cílem této výzvy není agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k uprchlíkům. Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost – dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti. Vadí nám, že politici a média, místo toho aby prokázali charakter a zodpovědnost, často mlčí a dávají tak šíření strachu a nenávisti prostor, a mnohdy se ho dokonce aktivně účastní v honbě za sledovaností či popularitou.

My, zde podepsaní vědci a vědkyně, pracovníci akademických a výzkumných institucí, jsme velmi znepokojeni prudkým nárůstem xenofobie ve společnosti. Mnozí politici i média užívají rétoriku strachu z cizinců a lhostejnosti k jejich utrpení, dříve považovanou za extrémní a nepřijatelnou. O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů, které vyznávají. Dennodenně se z našeho údajně holubičího národa ozývají hlasy přející té či oné skupině cizinců smrt. Nic z toho neodpovídá realitě a neodráží ani tak skutečnou migrační krizi, jako nemoc naší vlastní společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum.

Proto žádáme politiky, aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů. Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí! Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění. Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita.

Apelujeme na média, aby si uvědomila svou nesmírnou moc nad názory společnosti. Informujte pravdivě a s chladnou hlavou, nešiřte vykonstruované senzace a paniku. Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co máme. Užívejte ji zodpovědně a citlivě. Historie učí, že strach plodí nesvobodu. Svoboda slova, zneužitá ke lži a očerňování nevinných, zabíjí sebe samu.

Především ale prosíme veřejnost, každého jednoho z vás, tedy nás, o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět! Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí. Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií. Nevěřme každé senzaci. Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy. Ověřujme si informace, které utvářejí naše názory – mnohdy stačí několik kliknutí na internetu, abychom odhalili lži, tvářící se jako spolehlivé zpravodajství. Neodvracejme se od cizího neštěstí! Je naivní a nebezpečné myslet si, že se můžeme uzavřít před světem a ignorovat jeho problémy. Naopak, čím aktivněji pomůžeme s jejich řešením, tím méně na nás v budoucnu dopadnou. Zajímejme se o dění ve světě, snažme se porozumět skutečným příčinám zla a hledejme způsoby, jak mu společně čelit.

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
ÚMG AV ČR

Prof. Jan Sokol
Fakulta humanitních studií UK

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Výzkumný ústav živočišné výroby + Česká zemědělská univerzita

Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.Ústav politologie, FF UK

Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.
Psychologický ústav AV ČR

Prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Ústav biofyziky, 2. LF UK

Prof. Martin C. Putna
FHS UK

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Husitská teologická fakulta UK + Filozofická fakulta UK

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.
Orientální ústav AV ČR

Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě

PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd UK Praha

Prof. Pavel Jungwirth
ÚOCHB AV ČR

Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c.
Archiv Jana Patočky, FLÚ AV ČR

Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc.
FAMU

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Lékařská fakulta v Plzni UK

Mgr. Josef Šlerka
Studia nových médií, FF UK

doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
katedra tropických plodin a agrolesnictví

Mgr. Anna Vanclová
Přírodovědecká fakulta UK

Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

RNDr. Veronika Smolková, Ph.D.
Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF OU

Mgr. Jitka Ortmanová
UEB AV ČR

Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR + FF UK

Mgr. Vít Tuček
MÚUK MFF UK

PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR

Mgr. Vojtěch Žárský
PřF UK

Mgr. Jiří Petrášek
Centrum medievistických studií, FÚ AV ČR + Universität Regensburg

Mgr. Roman Neruda, CSc.
AV ČR + MFF UK

Mgr. Petr Urban, Ph.D.
Oddělení současné kontinentální filosofie, Filosofický ústav AV ČR

Mgr. Zuzana Jindrová
Ústav imunologie a mikrobiologie, 1.LF UK

PhDr. Antonín Kostlán, CSc.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Text je převzat ze stránky Výzva vědců.

 

Čtěte dále