Na cestě k obživě družstevnictvím

V Praze se chystá otevření prvního bezobalového komunitního obchodu s výrobky ekologického zemědělství. O jeho podobě jsme hovořili s členy spolku obŽIVA.

Česká republika má bohatou tradici družstevnictví a komunitního samozásobitelství. Ekonomka Naďa Johanisová připomíná například legendární „kampeličky“. Kromě toho, že plnily funkci družstevních záložen pomáhajících bezúročnými úvěry, investovaly také do místního zemědělství – obci umožňovaly nakupovat stroje, zprostředkovávat vzdělávání rolníků a rolnic, instalovaly veřejné váhy a podobně. Zemědělci se navíc již v 19. století sdružovali do spolků, ve kterých společně skladovali a rozdělovali mezi sebe obilí a další produkty. Zároveň tak mohli levněji nakupovat hnojiva a kolektivně si dovolit investovat například do nákupu, provozu a opravy mlýnů a zemědělských strojů. A když se ohlédneme mimo finanční a zemědělská družstva, nalezneme v Československu výjimečně bohatou tradici energetických družstev, díky kterým byly již koncem třicátých let 20. století pokryty elektrickým proudem dvě třetiny všech obcí v Československu.

I když družstva z Česka nikdy úplně nevymizela, v současnosti po letech úpadku nastává jejich nový rozmach. Jedním z nejrozšířenějších a nejperspektivnějších typů družstevnictví je v dnešní době potravinové samozásobitelství, často formou populárních „bedýnek“ se sezonními produkty, jež si členové a členky družstva pravidelně vyzvedávají za podíl, který si na daný rok zaplatili. I přes svou relativní rozšířenost však tento systém neposkytuje celý sortiment produktů – omezuje se často na zeleninu, ovoce, případně i maso, vejce či mléčné produkty. To se snaží vyřešit spolek obŽIVA, který se chystá spustit první bezobalový a komunitní obchod v Praze. Přinášíme rozhovor s kolektivem jeho členů a členek.

 

V čem se bude váš bezobalový a komunitní obchod lišit od jiných bio obchodů a řetězců?

Primárním cílem spolku obŽIVA není vytvářet zisk, ale sloužit svým členům a členkám. Hlavní princip, který nás odlišuje od stávajících bio či farmářských obchodů, spočívá v tom, že náš obchod budou provozovat samotní členové a členky spolku, kteří budou v obchodě rovněž nakupovat a podílet se na jeho vedení. Provozní náklady nebudou pokryty z marže, nýbrž z členských příspěvků – to zajistí cenovou dostupnost kvalitních biopotravin. Vedení bude demokratické: každý člen nebo členka bude mít jeden hlas, bude se moct vyjadřovat k rozvoji spolku a spolupodílet se na jeho chodu (například sdílením potřeb a preferencí ohledně konkrétních potravin nebo podílem na provozu). V neposlední řadě se budeme snažit o to, aby potraviny v našem obchodě byly cenově adekvátní – měly by zohledňovat jak potřeby dodavatelů a jejich důstojnou odměnu, tak i různé ekonomické možnosti spotřebitelů.

V čem tedy spočívá hlavní rozdíl mezi už známým systémem KPZ nebo takzvanými bedýnkami?

Spolek má zajišťovat komplexní soubor ekologicky pěstovaných potravin denní potřeby tak, aby měli členové i členky plnohodnotný přístup k potravinám se zárukou jejich původu. V tom se bude lišit od systému KPZ, který je založen na přímé spolupráci mezi skupinou spotřebitelů a zpravidla jedním zemědělcem, kterému se zavazují k celosezónnímu pravidelnému odběru. Systém KPZ však neposkytuje celý sortiment potravin a neumožňuje každodenní (nebo častější) možnost přístupu k lokálním bio potravinám, jako to chce náš spolek. Cílem je zprostředkovávat čerstvé i suché potraviny, které jsou vypěstované v udržitelném ekologickém zemědělství a které jsou – pokud možno – regionální a bez obalu. Principálně se ale od systému KPZ zase tak moc lišit nebudeme – náš obchod si představujeme spíše jako komplexní či rozšířenou formu KPZ. Rozdíl tedy bude hlavně v množství dodavatelů a odběratelů a v menším osobním napojení mezi oběma stranami.

Můžete mi tedy vyjmenovat své hlavní cíle?

Neusilujeme o vytvoření dalšího z řady „farmářských obchůdků“, které porovnávají své ceny s „konkurencí“. Našim hlavním cílem je, aby měl každý, kdo vyjádří tuto potřebu, přístup k ekologicky vypěstovaným potravinám a zároveň se mohl podílet na vytváření sociálně udržitelného prostředí, kde bude zohledňována jak ekonomická, tak společenská hodnota potravin. Chceme nabídnout všem zúčastněným – pěstitelům, chovatelům, zpracovatelům i spotřebitelům – možnost podílet se na vytváření platformy pro společnou a dlouhodobou komunikaci mezi dodavateli potravin a jejich spotřebiteli, založené na sdílení vzájemných potřeb. K tomu patří i organizování pravidelných a dobrovolných návštěv přímo u pěstitelů, chovatelů a zpracovatelů. Doufáme, že vztahy mezi všemi zúčastněními stranami tak přesáhnou čistě obchodní rámec. Tímto způsobem chceme přímo i nepřímo přispět k rozvoji českého ekologického zemědělství a tím zlepšovat kvalitu půdy a české krajiny. K tomu všemu bychom také chtěli podpořit malé pěstitele a zpracovatele: jednak zprostředkováním přístupu na trh, jednak zpřístupněním transparentní ekologické certifikace.

Znamená to, že počítáte s vytvořením kamenné prodejny?

Od začátku počítáme s kamennou prodejnou. Nejde nám ale jen o místo, které by sloužilo členům a členkám k nákupu potravin. Chceme, aby se obchod stal prostorem společného setkávání, diskusí a seminářů. Zvažujeme ovšem možnost, že obchod by se využil i jako výdejna pro místní KPZ. Vše ale hodně záleží na prostoru, který se nám podaří najít. Pokud máte nějaké tipy, neváhejte se nám s nimi ozvat na náš e-mail.

Jaká družstva a spolky jsou pro vás inspirací?

Na jedné straně se inspirujeme bohatou tradicí českých spotřebních družstev (jako byla například Včela), na straně druhé navazujeme i na současné varianty družstevního odbytu potravin, které po celém světě zažívají renesanci.

Budete omezovat prodej živočišných výrobků, abyste naplňovali své etické standardy?

Respekt k okolnímu prostředí, zvláště v zemědělství, je samozřejmě úzce spjat se zacházením se zvířaty. Předpokládáme však, že členové budou chtít nakupovat lokálně a ekologicky i živočišné výrobky. Není důvod je pro ně posílat do supermarketu. Při výběru dodavatelů živočišných výrobků ale budeme zvláště obezřetní.

Máte v plánu expandovat i mimo Prahu a okolí?

V regionech mimo Prahu již funguje řada družstevních prodejen či jiných možností sdílení potravin. My se v první fázi chceme zaměřit na Prahu, ale pokud se náš model ukáže jako smysluplný, budeme rádi podporovat vznik prodejen i v dalších městech.

Čtěte dále