Na tripu v bezpečí

Program PsyCare pomáhá uživatelům psychedelik zvládat obtížné stavy. Zvyšuje povědomí o rizicích i pozitivech užívání drog.

Během crowdfundingové kampaně na podporu PsyCare, psychedelické první pomoci určené pro vybrané hudební akce, se objevily obavy, že tento program přispívá k normalizaci užívání drog. Podle kritiků by měli uživatelé psychedelik nést následky intoxikace sami bez odborné pomoci. Výzkum Světové zdravotnické organizace ale dokládá, že asi devadesát procent uživatelů nemá s drogami vážnější problém. Látky měnící vědomí totiž užívají jen občas a nejsou na nich závislí.

Největší hrozbu psychedelik bychom neměli hledat v nich samotných, ale ve způsobu jejich užití.

výsledků průzkumu Národního monitorovacího střediska vyplývá, že 6,3 procenta naší populace někdy užily extázi, která obsahuje účinnou látku MDMA. Přes 665 tisíc lidí má zkušenost se zakázanou látkou jinou než konopí. Houbičky obsahující psilocybin užily 5,4 procenta a LSD 3,1 procenta populace. Zkušenosti uživatelů jsou velmi proměnlivé, a to od přínosných nebo neutrálních k náročným až nebezpečným „bad tripům“. Rizikovost užívání psychedelických drog záleží z velké části na vnitřním a vnějším nastavení uživatele – setu a settingu. Setem se rozumí naše osobnost, zkušenosti a momentální rozpoložení mysli. Setting pak označuje prostředí, ostatní přítomné lidi a kontext, ve kterém je látka užita.

Psychedelika léčí

Psychedelika, mezi které patří LSD, psilocybin (houby), ketamin, DMT a empatogeny (MDMA/extáze), jsou speciální kategorie látek, jež mění vědomí a jsou klasifikované jako „drogy bez žádného možného léčebného užití“. Toto zařazení je však v rozporu s rozsáhlými výzkumy, které poukazují na přínos psychedelik pro duševní zdraví člověka. Například psilocybin, LSDketamin se jeví jako vhodný nástroj pro léčbu deprese. Rozsáhlé výzkumy poukazují na schopnost uživatelů LSD lépe se vypořádat s neurotickými stavy i se závislostmi. MDMA je v současnosti jeden z nejvýznamnějších prostředků léčby posttraumatické stresové poruchy. Kromě prokázaných léčivých účinků psychedelik navíc pacienti během intoxikace často zažívají spirituální nebo transformační zkušenost. Důkazy o léčebném potenciálu drog otevírají zajímavou otázku, jestli můžeme na psychedelika pohlížet jako na léky, které zlepšují mentální pohodu, a zda lze některé kontexty jejich užívání považovat na samoléčbu.

Klasická psychedelika (LSD, psilocybin, DMT) nevyvolávají závislost. Lidé je požívají v různých situacích a z rozličných důvodů – pro osobnostní růst, dosažení duchovního prožitku nebo jen pro zábavu. Zážitek se odvíjí právě od záměru, osobního rozpoložení a kontextu, v němž se psychedelika užijí. Zákony v současnosti neumožňují legální pořízení psychedelik, které by zaručovalo jejich stoprocentní čistotu. Právní rámec a represe navíc ztěžuje šíření informací o tom, jak, kdy a kde si správně namíchat psychedelický koktejl tak, aby se rizika užití snížila na minimum.

Podpora namísto represe

Skutečnost, že více než půl milionu lidí má zkušenost s psychedeliky, ukazuje, že ten, kdo chce, cestu ke změněnému stavu vědomí si nakonec najde. Je tedy otázka, jestli má současné legislativní omezování užívání psychedelik smysl. Nebylo by vhodnější, aby brožurku „Řekni drogám ne“, kterou ve své době obdrželo každé školou povinné dítě, nahradily relevantní informace o rizicích i pozitivech užívání těchto látek?

Ve strachu z neznámého jsme hodili všechny látky měnící vědomí do jednoho pytle. Přehlížíme skutečnost, že některé drogy mají i jiné vlastnosti než „naprostou devastaci osobnosti, jejího života i okolí“. Jsou mezi námi lidé, kteří psychedelika užívat chtějí – ať už pro to, aby mohli pracovat se svým vědomím, nebo jen pro zábavu bez popíjení povolených lihovin.

V souvislosti s psychedeliky se často mluví o halucinacích, paranoie nebo hororových představách, které mohou zkušenost doprovázet kvůli nevhodnému setu nebo settingu. Nebezpečnému užívání drog můžeme předcházet mimo jiné i tím, že budeme vážněji mluvit o jejich pozitivních účincích. O tom, že nás mohou obohatit a přinést jiný úhel pohledu na každodenní činnosti i životní události. Mohou přinášet pocity lásky, sounáležitosti a štěstí, ať už jakkoli pomíjivého.

Kromě experimentálního užití neexistuje setting, který by lidem zajistil naprosto bezpečnou psychedelickou zkušenost. Soustavně za zády cítíme smrdutý dech represivního systému, který nám připomíná, že děláme něco zakázaného nebo něco, co nás může přivést do problému se zákonem. Jak ale přistupovat k zákonům, které omezují základní svobodu člověka nakládat se svým tělem podle vlastního uvážení?

Snižování rizik

Největší hrozbu psychedelik bychom neměli hledat v nich samotných, ale ve způsobu jejich užití. Prostředí hudebních akcí a festivalů je častou volbou odvážlivců, kteří se rozhodnou poprvé psychoaktivní látku vyzkoušet. Bohužel jen minimum z nich vyhledá patřičné informace a většina lidí se řídí jen tím, co říkají zkušenější kamarádi.

Na stránkách PsyCare projektu Zendo Multidisciplinární asociace psychedelických studií, která již od roku 1986 úspěšně provádí psychedelický výzkum, se uvádí, že nejčastější problematické zkušenosti s psychedeliky mívají prvouživatelé. Většina negativních zážitků vzniká právě během hudebních akcí a festivalů. Obvykle přichází s nabídkou drogy kamarád a je vlastně jedno, jestli jde o LSD, houby nebo „koule“. Dávkování se příliš neřeší – hlavně, aby „to jelo“. Výsledkem může být velmi špatná psychedelická zkušenost, na kterou může dotyčný ještě dlouho vzpomínat. Možná v nočních můrách, prostřednictvím paranoidních stavů a nejspíš i během návštěvy psychiatra.

Užívání drog stejně jako každá činnost v životě s sebou nese rizika, ale jde o to ohrožení systematicky odhalovat a zavádět bezpečnostní mechanismy vedoucí k jejich snížení. Psychedelická první pomoc neboli PsyCare výrazně snižuje právě rizika spojená s užíváním psychedelik. Česká psychedelická společnost v současnosti usiluje o zajištění financí pro vybavení a činnost PsyCare projektu, díky kterému se jen během uplynulého UFO BUFO festivalu ošetřilo 23 lidí procházejících náročnou psychedelickou zkušeností.

Crowdfundingová kampaň na podporu PsyCare projektu končí v úterý 24. července.

Autorka je garantka externích vztahů České psychedelické společnosti.

 

Čtěte dále