Etický kodex

Mediální spolupráce a fundraising Deníku Alarm z.ú.

Kodex etické mediální spolupráce a fundraisingu stanovuje zásady, kterými se Deník Alarm z. ú. řídí při navazování nových mediálních spoluprací a při přijímání hmotných i nehmotných darů nebo objednávek inzerce od třetích osob.

Deník Alarm z. ú., dále jen Alarm, zavazuje se tím dodržovat následující:

 1. Každé inzertní partnerství posuzujeme a vyhodnocujeme individuálně na základě obsahu Etického kodexu mediální spolupráce a fundraisingu.
 2. Při přijímání hmotných a nehmotných darů a jiných forem podpory vždy lpíme na naší nezávislosti a nezávislosti obsahu Alarmu.
 3. Alarm si vybírá partnerstvo, které svým jednáním nebo činností podnikání.
  1. Neporušuje lidská práva a práva zvířat.
  2. Dodržuje férové a důstojné pracovní podmínky pro svůj tým.
  3. Nepřispívá k genderovým stereotypům ve společnosti.
  4. Nepodněcuje sociální, rasovou, genderovou, sexuální nebo jakoukoli nenávist a diskriminaci ve společnosti.
  5. Je šetrné k životnímu prostředí, svou činností nepřispívá k jeho ničení a neprohlubuje klimatickou krizi.
 4. Alarm odmítá jakoukoliv spolupráci s osobami a společnostmi, jejichž jednání nebo činnost podnikání se pohybuje v oblasti zbrojařského průmyslu, velkých farmaceutických korporací,, hazardu a nebankovních půjček.
 5. V případě online crowdfundingových kampaní, které podporují činnost Alarmu, dar od individuálního dárce odmítnout v případě zjištění, že jednání nebo činnost podnikání individuálního dárce je v rozporu s Etickým kodexem mediální spolupráce a fundraisingu Alarmu.
 6. Podpora od orgánů veřejné správy (vláda, ministerstva, správa krajů a obcí) nesmí mít vliv na obsah a činnost Alarmu.
 7. Dar mezi Alarmem a dárcem nevytváří zákaznický vztah. Dárce respektuje nezávislost Alarmu.

Partnerství s Alarmem zahrnuje:

 1. Konkrétní formu podpory od třetí osoby (hmotné i nehmotné dary).
 2. Poděkování a poskytnutí protiplnění od Alarmu prostřednictvím reciproční nabídky, kterou redakce nabízejí v rámci partnerství.
 3. V případě poskytnutí fundraisingového daru má právo znát:
  1. Informace o práci a poslání organizace
  2. Informace, jakým způsobem Alarm prostředky využívá. V případě poskytnutí daru na konkrétní projekt má dárce právo informace týkající se vývoje projektu.
  3. Záruku, že Alarm získané prostředky využije k účelu, ke kterému byly poskytnuty.
  4. Potvrzení o přijetí daru od Alarmu.
  5. Alarm se řídí Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Antidiskriminační politika a zásady redakce Alarmu

Redakce Alarmu se zavazuje k dodržování následujících antidiskriminačních zásad: 

 1. Jsme proti diskriminaci osob na základě barvy kůže, náboženství, genderu, věku, země původu, handicapu, sexuální orientace a vzhledu.Tento závazek se týká nejenom obsahu našich textů, ale také všech našich aktivit. Odmítáme jakoukoliv diskriminaci také ve vztahu k našemu zaměstnanectvu, externímu autorstvu, dobrovolnictvu, nebo našemu čtenářstvu.
 2. Dlouhodobě vytváříme inkluzivní a přívětivé prostředí pro všechno naše zaměstnanectvo i autorstvo.
 3. V rámci redakce dbáme také na diverzitu a rovnoprávné postavení lidí všech genderů na pracovišti.
 4. Dlouhodobě dbáme na diverzitu autorstva. Texty na Alarmu najdete napsané lidmi všech genderů, věku, sociálního postavení i dalších charakteristik.