Etický kodex

Mediální spolupráce a fundraising Deník Alarm z.ú.

Kodex etické mediální spolupráce a fundraisingu stanovuje zásady, kterými se Deník Alarm z. ú. ,  řídí při navazování nových mediálních spoluprací a při přijímání hmotných i nehmotných darů nebo objednávek inzerce od třetích osob.

Deník Alarm z. ú. zavazuje se tím dodržovat následující:

 1. Každé partnerství posuzujeme a vyhodnocujeme individuálně na základě obsahu Etického kodexu mediální spolupráce a fundraisingu Deník Alarm z. ú.
 2. Při přijímání hmotných a nehmotných darů a jiných forem podpory vždy lpíme na naší nezávislosti a nezávislosti obsahu Deníku Alarm.
 3. Deník Alarm z. ú., si vybírá partnery, kteří svým jednáním nebo činností podnikání:
  1. Neporušují lidská práva a práva zvířat.
  2. Dodržují pracovní podmínky pro své zaměstnance podle zákonu č. 262/2006 Sb.
  3. Nepřispívají k genderovým stereotypům ve společnosti.
  4. Nepodněcují sociální, rasovou a sexuální nenávist ve společnosti.
  5. Jsou šetrní k životnímu prostředí a svou činností nepřispívají k jeho ničení.
 4. Deník Alarm z. ú., odmítá jakoukoliv spolupráci s osobami a společnostmi, jejichž jednání nebo činnost podnikání se pohybuje v oblasti zbrojařského a farmaceutického průmyslu a nebankovních půjček.
 5. V případě online crowdfundingových kampaní, které podporují činnost redakce online deníku Deník Alarm z. ú., dar od individuálního dárce odmítnout v případě zjištění, že jednání nebo činnost podnikání individuálního dárce je v rozporu s Etickým kodexem mediální spolupráce a fundraisingu Deník Alarm z. ú.
 6. Podpora od orgánů veřejné správy (vláda, ministerstva, správa krajů a obcí) nesmí mít vliv na obsah a činnost Deník Alarm z. ú.
 7. Dar mezi Deník Alarm z. ú., a dárcem nevytváří zákaznický vztah. Dárce respektuje nezávislost Deník Alarm z. ú.

Partnerství s Deník Alarm z. ú., zahrnuje:

 1. Konkrétní formu podpory od třetí osoby (hmotné i nehmotné dary).
 2. Poděkování a poskytnutí protiplnění od Deník Alarm z. ú. , prostřednictvím reciproční nabídky, kterou redakce nabízejí v rámci partnerství.
 3. V případě poskytnutí fundraisingového daru:
  1. Pravidelné informace o práci a poslání organizace
  2. Informace, jakým způsobem Deník Alarm z. ú. , prostředky využívá. V případě poskytnutí daru na konkrétní projekt má dárce právo dozvídat se novinky z vývoje projektu.
  3. Záruku, že Deník Alarm z. ú. , získané prostředky využije k účelu, ke kterému byly poskytnuty.
  4. Potvrzení o přijetí daru od Deník Alarm z. ú.
  5. Deník Alarm z. ú. , se řídí Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Antidiskriminační politika a zásady redakce Alarmu

Redakce Alarmu se zavazuje k dodržování následujících antidiskriminačních zásad: jsme proti diskriminaci osob na základě barvy kůže, náboženství, genderu, věku, země původu, handicapu a sexuální orientace.

Tento závazek se týká nejenom obsahu našich textů, ale také všech našich aktivit. Odmítáme jakoukoliv diskriminaci také ve vztahu k našim zaměstnancům, externím autorům, dobrovolníkům, nebo našim čtenářům.

Chceme především vytvořit inkluzivní a přívětivé prostředí pro všechny naše zaměstnance, autory a čtenáře.

V rámci redakce dbáme také na diverzitu a rovnoprávné postavení mužů a žen na pracovišti. Redakční tým je tvořen z poloviny muži a z poloviny ženami. Dáváme prostor ženským autorkám, jejichž hlas nebývá v médiích tolik zastoupený. Dbáme také na to, aby v našem médiu zazněl hlas zástupců etnických menšin, jako například Romů, nebo Vietnamců. Autorský kolektiv není omezený ani věkově. Svůj prostor u nás dostávají autoři všech věkových kategorií.